Raamatupidamisteenused Eestis
Audiitorteenused
Audiitor
Raamatupidamisteenused Soomes, nõustamine
 
 
 
 

Audiitorteenused

Prindi
 

Oleme lõpetanud audiitorteenuse osutamise  Eestis.

 

Ratonell OÜ osutab alljärgnevaid audiitorteenuseid:

  • Raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll
  • Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus
  • Kokkuleppelised toimingud
  • Erikontroll
  • Mitterahaliste sissemaksete väärtuse hindamise kontrollimine
  • Äriseadustikus sätestatud hindamised ja arvamused (äriühingute likvideerimine, ühinemine, jagunemine)

Raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll

Aastaaruande auditeerimise  tulemusena annab audiitor oma hinnangu selle kohta, kas ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantstulemust, varasid ja kohustusi olulises osas õigesti ja õiglaselt.

2010.aasta majandusaasta aruande auditeerimise kohustus on määratud 8.märtsil 2010 jõustunud audiitortegevuse seaduses. Vastavad piirmäärad on esitatud meie kodulehe uudiste rubriigis.
Uus seadus tõstis oluliselt piirmäärasid, mille alusel määratakse auditi kohustuslikkus.  Selle tulemusel asendub paljudel seni auditikohuslastel ettevõtetel auditi kohustus raamatupidamise aastaaruande ülevaatusega. Ülevaatus ei anna siiski auditiga võrreldavat kindlustunnet, kuna ülevaatus on vähem põhjalik ja piirdub eelkõige aruande näitajate analüütilise kontrolliga ja võtmeisikute intervjueerimisega.

Sõltumata seaduse poolt määratud kohustusest, on aastaaruande audit ettevõtjale kasulik tegevus, mis lisab aruandele usaldusväärsust ning annab omanikele kindlustunnet. Auditi käigus  audiitor mitte ainult ei informeeri ettevõtjat  avastatud puudustest, vaid annab ka omapoolseid soovitusi nende kõrvaldamiseks ning teeb ettepankuid arvestussüsteemi tõhusamaks muutmiseks.

 

Kokkuleppelised toimingud

Kokkuleppel ettevõtte juhtkonnaga või omanikega võib audiitor sooritada konkreetsete protsesside, tegevusvaldkondade,  aruandekirjete, kontode vm. kontrollimise kokkulepitud ulatuses. Sellisel juhul lepitakse audiitoriga kokku täpne tööde ulatus, ning  aastaaruande audiitorkontrolli tervikuna ei teostata. 

 

Mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine

Mitterahaline sissemakse on näiteks, kui aktsia või osakapitali tehakse ettevõtte asutamisel või kapitali suurendamisel sissemakse kinnis-või vallasvara või ka varalise õiguse üleandmisega ettevõttele. Samuti on mitterahalise sissemaksega tegemist äriühingule antud laenu kandmisel osa- või aktsiakapitali koosseisu. Kui mitterahalise sissemakse üleandmine eeldab notariaalset tehingut, antakse audiitori arvamus alles pärast notariaalse lepingu vormistamist.

Mitterahalise sissemakse hindamise kord on kehtestatud Äriseadustikuga ning mitterahalise sissemakse tegemine peab olema lubatud ettevõtte põhikirjas. Vajadusel nõustame kliente mitterahalise sissemakse vormistamiseks vajalike dokumentide koostamisel. Audiitori ülesandeks on kontrollida mitterahalise sissemakse hindamist ja selle vastavust Äriseadustiku nõuetele.

 

Äriseadustikuga sätestatud hindamised ja arvamused

Siia kuulub äriühingute ühinemise ja jagunemise lepingute kontroll, likvideerimise lõppbilansi ja vara jaotusplaani kontroll.

Ühinemislepingute kontroll

Enim vajatav teenus on ühinemislepingute kontroll. Audiitor kontrollib ühinemislepingut ning koostab selle kohta kirjaliku aruande. Audiitor kontrollib ühinemislepingus näidatud osade või aktsiate asendussuhet ning juurdemakseid, ning kas see on kohaseks tasuks ühendatava ühingu omanikele. Samuti  kontrollib audiitor kas ühinemisega ei kahjustata võlausaldajate huve.

 

Audiitorteenuse hind


Audiitorteenuse hind sõltub auditi läbiviimisele kuluvast ajast ja tunnihinnast. Audiitorteenuse tunnihind on 45 €, millele lisandub käibemaks. Audiitorteenuse  koguhind fikseeritakse enne auditi alustamist audiitori ja kliendi vahel sõlmitavas lepingus. Üldjuhul algab äriühingu aastaaruande audiitorkontrolli hind 650 €-st, millele lisandub käibemaks.

OÜ Ratonell vandeaudiitor on Katrin Gross.

 
 
       www.ratonell.ee    Kodulehtede valmistamine